شرکت مانا تجارت

نماینده رسمی سپیدار سیستم

خانه راهکاران ابری همکاران سیستم سیستم جبران خدمات راهکاران ابری

سیستم جبران خدمات راهکاران ابری

منافع و مزایا

  • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات شامل حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان
  • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
  • تعریف پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
  • تعریف پیکربندی و تعیین ساختار انواع فایل‌های خروجی شامل فایل‌های بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی‌های مورد نیاز
  • انجام محاسبات مربوط به معوقه‌های جبران خدمات
  • تهیه‌ی انواع گزارش‌های قانونی و مدیریتی

online essay writing service